SOURDOUGH – MEN TỰ NHIÊN NHỮNG GIÁ TRỊ TRÊN CẢ TUYỆT VỜI

Tài liệu tham khảo:

  1. Bread and its fortifications – Nutrition and health benefits, Cristina M Rosell, Joanna Bajerska, Aly F El Sheikha (eds), CRC Press – Taylor & Francis Group, 2016.
  2. Bakery products – science and technology, Y.H.Hui, Weibiao Zhou, De Leyn, M. A. Pagani, C. M. Rosell, J. D. Selman, N. Therdthai, John Wiley & Sons, 2014

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *